อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 7 - หมดเขตใช้สิทธิ์

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 7 - หมดเขตใช้สิทธิ์

1 ... 7 ... 13
ซัยโจ เด็นกิ ใบปลิว  หน้า 7
1 ... 7 ... 13

เลื่อนดูใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 12 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 12  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

 
 
ประหยัดพลังงาน เคร�่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศคุณภาพสูงทั้งในขณะเปดและปดแอรโดยเสียค‹าไฟใน การฟอกอากาศเพ�ยง 0.4 สตางค/ชั่วโมง ทนทาน การเชื่อมต‹อ รุ‹นสินคŒา ขนาดทาํความเยน็ ชนดิสารทาํความเยน็ แรงดนัไฟฟา‡ - ตวัเยน็(V/Ph/Hz) แรงดนัไฟฟา‡ - ตวัรอŒน(V/Ph/Hz) กาํลงัไฟฟา‡ คา‹ประหยดัไฟ SEER อตัราหมนุเวยีนอากาศ - ตวัเยน็ อตัราหมนุเวยีนอากาศ - ตวัรอŒน ระดบัเสยีงตวัเยน็ ระดบัเสยีงตวัรอŒน ขนาดทอ‹ Liquid ขนาดทอ‹ Suction ความยาวการเดนิทอ‹นาํŒยาสงูสดุ ความตา‹งระดบัทอ‹นาํŒยาสงูสดุ ขนาดทอ‹นาํŒทงŒิ ขนาดสายเมนไฟฟา‡เขาŒเครอ‹ืง (เบอร) ขนาดตวัเยน็ (HxWxD) ขนาดตวัรอŒน (HxWxD) นาํŒหนกัตวัเยน็ นาํŒหนกัตวัรอŒน รหสัเครอ‹ืงปรบัอากาศ รหสัเบอร 5 , มอก. Btu/h Watt Btu/h/w CFM CFM dB(A) dB(A) Inch Inch m m Inch SQ mm. mm. mm. kg. kg. ตวัเยน็ ตวัรอŒน ตวัเยน็ ตวัรอŒน ON/OFF : ปุ†มเปด-ปด FAN SPEED : เปลี่ยนความเร็วพัดลม LOUVER : ปุ†มควบคุมใบปรับทิศทางลม TIME : ปุ†มตั้งเวลา TURBO APS R32-09 9,563 TURBO APS R32-12 12,770 654 15.52 350 800 24 43 889 15.25 400 850 26 45 3/8 2.5 220-240V / 1Ph / 50Hz 1,268 15.83 600 1,300 28 50 1,816 15.01 850 1,800 31 54 6 7 3 การเชื่อมต‹อ 4 2,168 15.29 1,000 2,150 40 57 2.5 31 FS12TURBO32SW1 CE12TURBO32SW1 SJ-W12D-D-ETGP1 SJ-C12D-D-ETGP1 643 x 997 x 345 14 45 FS18TURBO32SW1 CE18TURBO32SW1 SJ-W18D-D-ETGP1 SJ-C18D-D-ETGP1 4 4 847 x 997 x 345 15 54 FS25TURBO32SW1 CE25TURBO32SW1 SJ-W25D-D-ETGP1 SJ-C25D-D-ETGP1 FS30TURBO32SW1 CS30TURBO32SW1 SJ-W30A-D-STMP1 SJ-C30A-D-STMP1 328 x1,188 x 235 TURBO APS R32-30T 31,272 TURBO APS R32-36 36,416 TURBO APS R32-36T 36,633 380 - 415V / 3Ph / 50Hz 2,474 13.41 220-240V / 1Ph / 50Hz 2,653 14.57 380 - 415V / 3Ph / 50Hz 3,054 12.73 3/8 5/8 30 15 1/2 2.5 YEARS 5 2 TURBO APS R32-25 TURBO APS R32-30 25,669 31,192 R-32 220-240V / 1Ph / 50Hz 1/2 288 x 918 x 215 490 x 780 x 320 10 28 FS09TURBO32SW1 CE09TURBO32SW1 SJ-W09D-D-ETGP1 SJ-C09D-D-ETGP1 ระบบฟอกอากาศเเบบเขŒมขŒน 6 MODE : ปุ†มเลือกการควบคุม อุณหภูมิ 7 TEMP : ปุ†มตั้งอุณหภูมิ TURBO APS R32-18 18,905 1/4 1 5 TURBO A.P.S : ปุ†มเปด-ปด YEARS 5 การฟอกอากาศ ควบคุมการทำงานของตัวเคร�่องดŒวย ร�โมทคอนโทรลไรŒสายคุณภาพสูง ควบคุมการทำงานของตัวเคร�่องไดŒอย‹างแม‹นยำ 1 2 3 4 รับประกัน คอมเพรสเซอร 1 กล‹องคอนโทรลถูกออกแบบมาพ�เศษป‡องกันสัตวต‹างๆ ภายนอกบŒานที่อาจทำใหŒเกิดความเสียหาย บอรดคอนโทรลถูกออกแบบใหŒป‡องกัน ความเสียหายจากฟ‡าผ‹า ทำงานไดŒปกติแมŒ ไฟตก-ไฟเกิน 180 โวลต – 240 โวลต แผงคอยลรŒอนขนาดใหญ‹สามารถระบายอากาศไดŒดี สามารถทำงานไดŒในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C แผงระบายความรŒอนทองแดง ทนทาน อายุการใชŒงาน นานกว‹าแผงระบายความรŒอนอลูมิเนียม รับประกันอะไหล‹ 2.5 70 330 x 1,600 x 237 1,150 x 997 x 345 22 FS30TURBO32SW3 CS30TURBO32SW3 SJ-W30D-A-ETMP3 SJ-C30D-A-ETMP3 1,200 2,550 42 59 6 FS36TURBO32SW1 CS36TURBO32SW1 SJ-W36A-D-STMP1 SJ-C36A-D-STMP1 ประหยัดพลังงาน ทนทาน 2.5 72 FS36TURBO32SW3 CS36TURBO32SW3 SJ-W36D-A-ETMP3 SJ-C36D-A-ETMP3 เง�ยบ 7

ใบปลิวจาก ซัยโจ เด็นกิ

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด