อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 5 - หมดเขตใช้สิทธิ์

ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ - หน้า 5 - หมดเขตใช้สิทธิ์

1 ... 5 ... 13
ซัยโจ เด็นกิ ใบปลิว  หน้า 5
1 ... 5 ... 13

เลื่อนดูใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 12 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว ซัยโจ เด็นกิ นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 12  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ซัยโจ เด็นกิ อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

 
 
DC Inverter Precise Control เพ��มประสิทธิภาพประหยัดพลังงานโดยควบคุมการทำงานของมอเตอร แม‹นยำทำใหŒสูญเสียพลังงานนŒอยกว‹าเมื่อเปร�ยบเทียบกับระบบอินเวอรเตอรปกติ มอเตอร BLDC ประหยัดไฟเพ��มมากข�้นถึง 40% เมื่อเปร�ยบเทียบกับมอเตอรทั่วไป ประหยัดพลังงาน ทนทาน แผงคอยลรŒอนขนาดใหญ‹สามารถระบายอากาศไดŒดี สามารถทำงานไดŒในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C แผงระบายความรŒอนทองแดง ทนทาน อายุการใชŒงาน นานกว‹าแผงระบายความรŒอนอลูมิเนียม รับประกันอะไหล‹ รับประกัน คอมเพรสเซอร YEARS YEARS 5 กล‹องคอนโทรลถูกออกแบบมาพ�เศษป‡องกันสัตวต‹างๆ ภายนอกบŒานที่อาจทำใหŒเกิดความเสียหาย บอรดคอนโทรลถูกออกแบบใหŒป‡องกัน ความเสียหายจากฟ‡าผ‹า ทำงานไดŒปกติแมŒ ไฟตก-ไฟเกิน 180 โวลต – 240 โวลต 5 การฟอกอากาศ การเชื่อมต‹อ รุ‹นสินคŒา ขนาดทาํความเยน็ ขนาดทาํความเยน็ (ต‹ําสุด - สูงสุด) ชนดิสารทาํความเยน็ แรงดนัไฟฟา‡ - ตวัเยน็(V/Ph/Hz) แรงดนัไฟฟา‡ - ตวัรอŒน(V/Ph/Hz) กาํลงัไฟฟา‡ คา‹ประหยดัไฟ SEER อตัราหมนุเวยีนอากาศ - ตวัเยน็ อตัราหมนุเวยีนอากาศ - ตวัรอŒน ระดบัเสยีงตวัเยน็ ระดบัเสยีงตวัรอŒน ขนาดทอ‹ Liquid ขนาดทอ‹ Suction ความยาวการเดินท‹อนŒํายาสูงสุด ความตา‹งระดบัทอ‹นาํŒยาสงูสดุ ขนาดทอ‹นาํŒทงŒิ ขนาดตวัเยน็ (HxWxD) ขนาดตวัรอŒน (HxWxD) ขนาดสายเมนไฟฟา‡เขาŒเครอ‹ืง (เบอร) นาํŒหนกัตวัเยน็ นาํŒหนกัตวัรอŒน รหสัเครอ‹ืงปรบัอากาศ รหสัเบอร 5 , มอก. Btu/h Btu/h INVERTER SURE R32-10 9,588 (4,500 - 10,000) INVERTER SURE R32-12 12,850 (6,700 - 14,600) INVERTER SURE R32-18 18,721 (10,000 - 22,000) INVERTER SURE R32-25 25,425 (12,100 - 26,600) INVERTER SURE R32-30 31,265 (15,000 - 33,100) INVERTER SURE R32-36 36,362 (18,200 - 40,000) R-32 INVERTER SURE R32-30T INVERTER SURE R32-36T 30,645 36,825 (15,000 - 33,100) (18,200 - 40,000) R-410A 220-240V / 1Ph / 50Hz 220-240V / 1Ph / 50Hz Watt Btu/h/w CFM CFM dB(A) dB(A) Inch Inch m m Inch mm. mm. SQ mm. kg. kg. ตวัเยน็ ตวัรอŒน ตวัเยน็ ตวัรอŒน 676 21.91 350 800 24 44 830 22.31 400 850 26 45 1,236 20.57 600 1,300 28 48 380-415V / 3Ph / 50Hz 1,789 20.40 850 1,800 31 50 2,477 18.32 1,000 2,150 40 54 3,009 17.37 1,200 2,550 42 56 1/4 3/8 2,434 17.50 1,000 2,150 40 54 3,208 16.28 1,200 2,550 42 56 3/8 5/8 1/2 ทนทาน 30 15 1/2 288 x 918 x 215 490 x 780 x 320 2.5 2.5 13 28 FB09SURE32SW1 CB09SURE32SW1 SJ-W09E-D-DTGP1 SJ-C09E-D-DTGP1 FB12SURE32SW1 CB12SURE32SW1 SJ-W12G-D-DTGP1 SJ-C12G-D-DTGP1 ประหยัดพลังงาน 555 x 846 x 334 2.5 18 35 FB18SURE32SW1 CB18SURE32SW1 SJ-W18G-D-DTGP1 SJ-C18G-D-DTGP1 345 x 1,185 x 260 1,150 x 997 x 345 328 x 1,188 x 235 847 x 997 x 345 4 4 51 FB25SURE32SW1 CB25SURE32SW1 SJ-W25G-D-DTGP1 SJ-C25G-D-DTGP1 87 FB30SURE32SW1 CB30SURE32SW1 SJ-W30E-A-DTMP1 SJ-C30E-A-DTMP1 2.5 20 90 FB36SURE32SW1 CB36SURE32SW1 SJ-W36D-D-DTMP1 SJ-W36D-D-DTMP1 345 x 1,185 x 260 1,150 x 997 x 345 4 2.5 87 FB30SURE410SW3 CB30SURE410SW3 SJ-W30E-A-DTMP3 SJ-C30E-A-DTMP3 90 FB36SURE410SW3 CB36SURE410SW3 SJ-W36E-A-DTMP3 SJ-C36E-A-DTMP3 เง�ยบ 5

ใบปลิวจาก ซัยโจ เด็นกิ

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด