ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 99

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 99

1 ... 99 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 99.
1 ... 99 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน แบตเตอรี่, ชิ, รูป, ส้ม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แบตเตอรี่, ใหม่, ชิ, ฐาน, ส้ม, แบตเตอรี่, ชิ, ส้ม หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

เครือ ่ งคิดเลข Calculator 14 • พิมพ์ 2 สี ความเร็ว 4.4 บรรทัด/วินาที • ฟังก์ชันเงินทอน (Change Function) • ฟังก์ชันพิมพ์ซํ้า (Reprint) • คำ�นวณราคาแบบ Mark-up/Mark-down ได้ • คำ�นวณภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX• ราคาขาย กำ�ไร (COST, SELL, MARGIN) • ใช้ไฟ 220V มี AC Adapter • พิมพ์เวลาและวันที่ได้ DIGITS 14DIGITS 14 DIGITS 14 DIGITS 14 รหัส 800-3134 14 DIGITS 14 รหัส 800-3135 • จอดิจิทัลขนาดใหญ่พิเศษ • ความเร็ว 3.5 บรรทัด/วินาที • ฟังก์ชันเงินทอน (Change Function) • ฟังก์ชันพิมพ์ซํ้า (Reprint) • คำ�นวณราคาแบบ Mark-up/Mark-down ได้ • แสดงจำ�นวนครั้งที่ค�ำ นวณตัวเลข Item Counter • คำ�นวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX• ราคาขาย กำ�ไร (COST, SELL, MARGIN) • ใช้ไฟ 220V มี AC Adapter • ขนาด 111.24x204.5x376.5 มม./นํ้าหนัก 1.4 กก. รหัส 800-3137 12 DIGITS 12DIGITS 12 DIGITS 12 DIGITS 12 12 DIGITS 12 DIGITS DIGITS 12 12 DIGITS 12 DIGITS DIGITS DIGITS 12DIGITS 12 DIGITS 12 DIGITS 12 12 12 DIGITS DIGITS DIGITS 3,450.- /เครื่อง DIGITS 12DIGITS 12 12 DIGITS 12 DIGITS 12 12 DIGITS 12 DIGITS ราคา/เครื่่�อง 1,450 บาท • จอแสดงผลดิจิทัล • ความเร็ว 2 บรรทัด/วินาที • ฟังก์ชันสั่งพิมพ์ซํ้า (Duplicate Printing) • ตรวจสอบการคำ�นวณได้ 150 Step • คำ�นวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX• คำ�นวณราคาแบบ Mark-up/Mark-down ได้ • พิมพ์วันที่และเวลาได้ • ใช้ไฟ 220V มี AC Adapter • ขนาด 165x241.5x57.8 มม./นํ้าหนัก 570 กรัม รหัส 800-2868 DIGITS DIGITS 12DIGITS 12 12 DIGITS 12 DIGITS12 DIGITS 12 DIGITS 12 DIGITS 1,750.- /เครื่อง ผ้าหมึกอิงค์โรลเครื่องคิดเลข คาสิโอ Casio Calculator Ink Ribbon เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอHR-150RC+AD Casio HR-150RC+AD Printing Calculator • รุ่น IR-40 หมึกสีดำ� • รุ่น IR-40T, RB-02 หมึกสีดำ�/แดง 12 DIGITS 12DIGITS 12 DIGITS 12 DIGITS 12 DIGITS 12 12 DIGITS DIGITS 2,100.- /เครื่อง Contact Center : 1281 12 เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอ HR-100RC+AD Casio HR-100RC+AD Printing Calculator • จอดิจิทัลขนาดใหญ่ พิมพ์ด้วยความเร็ว 2 บรรทัด/วินาที • แสดงการคำ�นวณย้อนหลังได้สูงสุด 150 ขั้นตอน • ปุ่ม % และสามารถคำ�นวน % ผลกำ�ไร • คำ�นวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ (Cost, Sell, Margin) • ปุ่มคำ�นวณภาษี (TAX+, TAX-) • ใช้แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน • ใช้ไฟ 220V มี AC Adaptor (AD-A6024) • ขนาด 10.2x20.85x4.2 ซม. • จอแสดงผลดิจิทัล • ความเร็ว 2.4 บรรทัด/วินาที • ฟังก์ชันสั่งพิมพ์ซํ้า (Duplicate Printing) • ตรวจสอบการคำ�นวณได้ 150 Step • คำ�นวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX• คำ�นวณราคาแบบ Mark-up/Mark-down ได้ • พิมพ์วันที่และเวลาได้ • ใช้ไฟ 220V มี AC Adapter • ขนาด 195x259x60.8 มม./นํ้าหนัก 670 กรัม รหัส 800-2869 • จอดิจิทัลขนาดใหญ่พิเศษ • ความเร็ว 3.5 บรรทัด/วินาที • ฟังก์ชันเงินทอน (Change Function) • ฟังก์ชันพิมพ์ซํ้า (Reprint) • คำ�นวณราคาแบบ Mark-up/Mark-down ได้ • แสดงจำ�นวนครั้งที่คำ�นวณตัวเลข Item Counter • คำ�นวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX• ราคาขาย กำ�ไร (COST, SELL, MARGIN) • ใช้ไฟ 220V มี AC Adapter • ขนาด 111.2x204.5x376.5 มม./นํ้าหนัก 1.4 กก. รหัส 800-3136 เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอ HR-8RC Casio HR-8RC Printing Calculator สีี DIGITS 12DIGITS 12 DIGITS 12 DIGITS เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอ DR-120R-BK Casio DR-120R-BK Printing Calculator 3,450.- /เครื่อง ขาว ดำำ� 02 3,850.- /เครื่อง เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอ DR-120R-WE Casio DR-120R-WE Printing Calculator รหััสสิินค้้า 12 DIGITS DIGITS 4,450.- /เครื่อง 800-2867 800-3979 ELECTRONICS อุปกรณ ส ์ ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอ DR-210R Casio DR-210R Printing Calculator เครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ คาสิโอ DR-240R Casio DR-240R Printing Calculator • ฟังก์ชันเงินทอน (Change Function) • ฟังก์ชันพิมพ์ซํ้า (Reprint) • แสดงการคำ�นวณย้อนหลังได้สูงสุด 150 ขั้นตอน • กำ�หนดราคาขายจากเปอร์เซ็นต์กำ�ไร • คำ�นวณภาษีอัตโนมัติ TAX+, TAX• ปุ่ม Disp เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจุลภาคระหว่างชุดตัวเลข • ขนาด 109.3x214.5x382 มม./นํ้าหนัก 1.7 กก. OFFICE รหััสสิินค้้า 802-1050 OfficeMate.co.th No. 802-1080 IR-40 802-1060 IR-40T @OfficeMate RB-02 ใช้้กัับเครื่่�องรุ่่�น HR-8RC+AD HR-100RC+AD, HR-150RC+AD DR-120TM, DR-210TM, DR-240TM, DR-120R, DR-210R, DR-240R ราคา/ม้้วน 300 บาท 350 บาท 250 บาท OfficeMate_Thailand บริการจัดสงฟรีทั่วประเทศ เม�อสั่งซื้อขั้นต่ำ 499 บาท* 109

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด