ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 98

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 98

1 ... 98 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 98.
1 ... 98 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน แบตเตอรี่, ใหม่, ชิ, ฐาน, ส้ม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แบตเตอรี่, ชิ, หน้าจอ, แบตเตอรี่, ชิ, รูป, ส้ม หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

02 OFFICE ELECTRONICS อุปกรณ ส ์ ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เครือ ่ งคิดเลข Calculator เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-991EX Casio FX-991EX Calculator • จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • การแสดงผล Natural Textbook • คำ�นวณสเปรดชีท คำ�นวณเมตริกซ์ • คำ�นวณเวคเตอร์ คำ�นวณดิฟเฟอเรนเชียล • คำ�นวณการแจกแจงทางสถิติขั้นสูง แก้สมการ และอสมการ • สร้างภาพออนไลน์โดยใช้ QR Code • แสดงผลกราฟ และกราฟิกอื่นๆ ได้ • ขนาด 11.1x77x165.5 มม./น้�ำ หนัก 90 กรัม รหัส 800-2375 1,285.- /เครื่อง 240 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-350MS-2 Casio FX-350MS-2 Calculator • จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • ฟังก์ชันการคำ�นวณถึง 240 ฟังก์ชัน แสดงผล 2 บรรทัด • มีสติกเกอร์ QR code Hologram เพื่อตรวจสอบของแท้ • คำ�นวณพีชคณิตอย่างง่ายได้ • คำ�นวณ Combination & Permutation • หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix) รหัส • บันทึกตัวแปรได้ 9 ตัว • คำ�นวณตรีโกณมิติ/คำ�นวณลอกาลิทึ่ม • ขนาด 11.1x77x161.5 มม./น้�ำ หนัก 95 กรัม • จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • ฟังก์ชันการคำ�นวณถึง 401 ฟังก์ชัน แสดงผล 2 บรรทัด • คำ�นวณค่าทางสถิติ และสมการถดถอย • คำ�นวณอนุพันธ์ ปริพันธ์ แก้สมการ 2 ตัวแปรได้ • คำ�นวณเมทริกซ์ เวคเตอร์ รหัส แปลงเลขฐาน จำ�นวนเชิงซ้อน • หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix) • คำ�นวณตรีโกณมิติ/คำ�นวณลอกาลิทึ่ม • มีสติกเกอร์ QR code Hologram เพื่อตรวจสอบของแท้ • ขนาด 11.1x77x161.5 มม./น้ำ�หนัก 95 กรัม 800-3802 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-991ES PLUS-2 (ใหม่) Casio FX-991ES PLUS-2 Calculator Two-way power รหัส 800-3980 600.- /เครื่อง • จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • แสดงเมนูเป็นไอคอน • การแสดงผล Natural Textbook • คำ�นวณลอกาลิทึ่ม คำ�นวณเศษส่วน • คำ�นวณค่าทางสถิติ และ Regression • คำ�นวณเศษส่วน • เรียกคืนสูตรที่คำ�นวณไปก่อนหน้านี้ได้ • ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูล STAT • ขนาด 13.8x77x165.5 มม./น้ำ�หนัก 100 กรัม รหัส 800-2376 715.- /เครื่อง AAA-size (LR03) battery เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-85ES PLUS-2 (ใหม่) Casio FX-85ES PLUS-2 Calculator เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-350ES PLUS-2 (ใหม่) Casio FX-350ES PLUS-2 Calculator • จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • การแสดงผล Natural Textbook • คำ�นวณค่าทางสถิติ และ Regression • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • คำ�นวณตรีโกณมิติ คำ�นวณลอกาลิทึ่ม • มีสติกเกอร์ QR Code Hologram เพื่อตรวจสอบของแท้ • ขนาด 11.1x77x161.5 มม./น้�ำ หนัก 95 กรัม 274 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-350EX Casio FX-350EX Calculator รหัส 800-3981 1,095.- /เครื่อง 800-3801 950.- /เครื่อง 575.- /เครื่อง • จอแสดงผล 10+2 หลัก หลายบรรทัด • การแสดงผล Natural Textbook • คำ�นวณค่าทางสถิติ และ Regression • คำ�นวณเศษส่วน ทศนิยม ยกกำ�ลัง • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย แก้สมการได้ • คำ�นวณตรีโกณมิติ คำ�นวณเมตริกซ์ • คำ�นวณเวคเตอร์ คำ�นวณดิฟเฟอเรนเชียล • มีสติกเกอร์ QR Code Hologram เพื่อตรวจสอบของแท้ • ขนาด 11.1x77x161.5 มม./น้�ำ หนัก 95 กรัม 401 เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ คาสิโอ FX-991MS-2 Casio FX-991MS-2 Calculator AAA-size (LR03) battery • จอแสดงผล 10+2 หลัก • การแสดงผล Natural Textbook • คำ�นวณค่าสถิติและเศษส่วน • คำ�นวณตรีโกณมิติ คำ�นวณลอกาลิทึ่ม • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • หน้าจอแสดงผลแบบจุด (Dot Matrix) • มีสติกเกอร์ QR Code Hologram เพื่อตรวจสอบของแท้ • ขนาด 11.1x77x161.5 มม./น้ำ�หนัก 95 กรัม รหัส 800-3982 620.- /เครื่อง Two-way power เครื่องคิดเลข คาสิโอ MS-20UC Casio MS-20UC Calculator 12 DIGITS • จอ LCD แสดงตัวเลขขนาดใหญ่จ�ำ นวน 12 หลัก • ปุ่มคำ�นวณเวลา ชั่วโมง นาที (H/M/S) • หน่วยความจำ�อิสระ • คำ�นวณภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-) • ปุ่มคำ�นวณ % และสแควรูท • คำ�นวณตามหลักพีชคณิตอย่างง่าย • ปุ่มลบเลขถอยหลัง • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ • ขนาด 30x138x197 มม./นํ้าหนัก 149 กรัม 108 รหััสสิินค้้า สีี 800-3152 ดำำ� 800-3153 ขาว 800-3150 เขีียว 800-3145 เขีียวเหลืือง 800-3146 ส้้ม ฟ้้า 800-3151 800-3149 ฟ้้าอ่่อน ม่่วง 800-3148 ชมพูู 800-3056 800-3147 ชมพููเข้้ม ราคา/เครื่่�อง 395 บาท Catalog 2020 ราคาสินคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เปนราคา ณ เดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเน�องมาจากสภาวะตลาด และขอผิดพลาดทางการพิมพ

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด