ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 27

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 27

1 ... 27 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 27.
1 ... 27 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน โดรน, ชิ, รถ, รูป, ส้ม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น ชิ, ชิ หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

TECHNOLOGY I INK & TONER การ์ดบันทึกข้อมูล Memory Card เทคโนโลยีและหมึกพิมพ์ 01 การ์ดบันทึกข้อมูล แซนดิสก์ Micro SD Card Ultra SanDisk Micro SD Card Ultra Memory Card การ์ดบันทึกข้อมูล แซนดิสก์ Micro SD Card Ultra SanDisk Micro SD Card Ultra Memory Card การ์ดบันทึกข้อมูล แซนดิสก์ Micro SD Card Extreme SanDisk Micro SD Card Extreme Memory Card • ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 80 MB/วินาที • Speed Class 10 • เหมาะสำ�หรับสมาร์ทโฟนทั่วไป • รองรับไฟล์ Full HD • รับประกัน 7 ปี • ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 100 MB/วินาที • Speed Class 10 • เหมาะสำ�หรับสมาร์ทโฟนทั่วไป • รองรับไฟล์ Full HD • รับประกัน 10 ปี • ความเร็วในการโอนถ่ายสูงสุด 160 MB/วินาที • Speed Class10/U3 • เหมาะสำ�หรับสมาร์ทโฟนทั่วไป โดรน แอ็คชั่นแคม • รองรับ Full HD, 4K และการถ่าย VDO • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน รหัสสินค้า ความจุ (GB) 400-5584 400-5585 400-5586 400-7202 16 32 64 128 ราคา/ชิ้น 129 บาท 159 บาท 259 บาท 490 บาท รหัสสินค้า ความจุ (GB) 400-7011 400-7013 400-7014 400-7310 400-7311 32 64 128 256 512 ราคา/ชิ้น 169 บาท 299 บาท 469 บาท 1,350 บาท 3,229 บาท การ์ดบันทึกข้อมูล แซนดิสก์ SD Card Ultra SanDisk SD Card Ultra Memory Card การ์ดบันทึกข้อมูล แซนดิสก์ SD Card Extreme SanDisk SD Card Extreme Memory Card • ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 80 MB/วินาที • Speed Class 10 • เหมาะสำ�หรับกล้องถ่ายรูปคอมแพ็ค • รองรับไฟล์แบบ Full HD • รับประกัน 10 ปี • ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 150 MB/วินาที • Speed Class 10/U3 • เหมาะสำ�หรับกล้องถ่ายรูป DSLR • รองรับไฟล์ Full HD, 4K และงานภาพที่ต้องการความละเอียด • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน รหัสสินค้า ความจุ (GB) 400-4658 400-4657 400-4656 16 32 64 ราคา/ชิ้น 189 บาท 315 บาท 559 บาท รหัสสินค้า ความจุ (GB) 400-4649 400-7308 400-7307 400-7306 32 64 128 256 ราคา/ชิ้น * Micro SD Card Class10 เหมาะสำหรับโทรศัพทมือถือทั่วไป * Micro SD Card U3, V30 เหมาะสำหรับโทรศัพทมือถือทั่วไป แตทำใหการใชงานเครื่องไดดีขึ้น สามารถเลนหนัง 4K หรือ เลนเกมได รวมถึงใชงานไดกับอุปกรณที่เนนการถาย VDO อยาง โดรน หรือ แอคชั่นแคม ไดอีกดวย การเลือกใช SD Card ใหเหมาะสมกับกลองถายรูป * SD Card Class10 เหมาะสำหรับกลองคอมแพ็คที่ไมเนนภาพ ละเอียดมาก * SD Card U3, V30 เหมาะสำหรับกลอง DSLR ที่เนน ความละเอียดของภาพสูง และการดยิ่งมีความเร็ว ในการอาน-เขียนสูง จะทำใหภาพ มีความคมชัด เก็บรายละเอียดไดมาก ถึงแมจะเปนการถายภาพอยางตอเนื่อง (Burse Mode) Contact Center : 1281 OfficeMate.co.th @OfficeMate ความจุ (GB) 32 64 128 256 512 ราคา/ชิ้น 320 บาท 550 บาท 850 บาท 1,990 บาท 7,590 บาท การ์ดบันทึกข้อมูล แซนดิสก์ SD Card Extreme Pro SanDisk SD Card Extreme Pro Memory Card • ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 170 MB/วินาที • Speed Class 10/U3 • เหมาะสำ�หรับกล้องถ่ายรูป DSLR • รองรับไฟล์ Full HD, 4K และงานภาพที่ต้องการความละเอียด • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน รหัสสินค้า 255 บาท 490 บาท 970 บาท 2,090 บาท การเลือกใช Micro SD Card ใหเหมาะสมกับ อุปกรณ รหัสสินค้า 400-4976 400-6525 400-6524 400-7313 400-7312 400-4654 400-7305 400-7304 400-7303 400-7302 ความจุ (GB) 32 64 128 256 512 ราคา/ชิ้น 365 บาท 679 บาท 1,450 บาท 2,900 บาท 7,765 บาท จะเปนอยางไรหากใชการด ไมเหมาะสมกับอุปกรณ • ทำใหภาพไมสมบูรณ เกิด Noise ของภาพ • เฟรมที่สำคัญอาจตกหลน ไมตอเนื่อง • ทำใหการใชงาน เครื่องไมราบรื่น OfficeMate_Thailand บริการจัดสงฟรีทั่วประเทศ เม�อสั่งซื้อขั้นต่ำ 499 บาท* 37

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด