ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 125

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 125

1 ... 125 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 125.
1 ... 125 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน แผ่น, ส้ม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น แผ่น, ฐาน, ปลอดภัย, รถ, ส้ม, แผ่น, ชิ, ส้ม หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

เครือ ่ งท�ำลายเอกสาร Paper Shredder OFFICE ELECTRONICS อุปกรณ ส ์ ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 02 เครื่องท�ำลายเอกสาร วิกเกอร์ฮูด Vigorhood Paper Shredder คุุณสมบััติิ VS-1201S VS-713CD VS-805MC VS-1208CD VS-1201S VS-713CD VS-805MC VS-1208CD จํํานวนแผ่นในการย่อย/ครั้้�ง (70 แกรม) 10-12 5-7 7-8 10-12 ลัักษณะเอกสารที่่�ทํําลายแลว Strip Cut Cross Cut Micro Cut Cross Cut ขนาดเอกสารที่่�ทํําลายแลว (มม.) 6 4x40 3x12 4x35 ความกว้างช่องใส่กระดาษ (มม.) 220 ขนาดถัังบรรจุุ (ลิิตร) 20 18 25 ความเร็็วในการตััด (เมตร/นาทีี) 3 1.8 2.6 ระบบทํําลายลวดเย็็บกระดาษ #10 ระบบการย่อยบััตรเครดิิต ระบบการย่อยแผ่น CD/DVD ระบบการหยุุดอััตโนมััติิเมื่่�อเอกสารหมด เมื่่�อถัังใส่เอกสารถููกเปิด เครื่่�องจะหยุุดทํํางานทัันทีี ระดัับเสีียงขณะทํํางาน (เดซิิเบล) 59 65 ระยะเวลาทํํางานต่อเนื่่�อง (นาทีี) 2 ขนาดเครื่่�อง (ซม.) 34x21.9x38.7 33x22x38.9 33.8x26.5x39 36x24x46.4 นํ้้�าหนััก (กก.) 2.3 5 5.3 5.8 รัับประกััน (อะไหล่่และบริิการ) (ปีี) 1 รหััสสิินค้้า 814-0060 814-0300 800-3082 814-1910 ราคา/เครื่่�อง 1,920 บาท 2,450 บาท 3,250 บาท 3,790 บาท เครื่องทําลายเอกสาร โคมิค COMIX Paper Shredder ÁÍàµÍÏÁÍàµÍÏ ÁÕÃкº»‡ ͧ¡Ñ¹Í§¡Ñ¹ ÃкºãºÁÕ ´à»š¹´àËÅç ¡ÅŒÒ Ò à¿„Íà¿„§Ê‹Í§§Ê‹¡íÒ§ÅÑ¡í§ÒÅÑ໚§¹à»šâÅËÐªØ º º »ÃÐËÂÑ ÁÕÃкº»‡ ÃкºãºÁÕ à»š¹¡àËÅç »ÃÐËÂÑ´´¾ÅѾÅѧ§§Ò¹´Œ §Ò¹´ŒÇÇ âÍàÇÍÏâÍàÇÍÏ ÎÕ· (Overheat) è¹໚ ªÔ鹹䴌ªÔ¡¡ÅŒ §áç໚ ¹¾Ô¹¹àâÅËÐªØ ÎÕ· (Overheat) ÊÒÁÒöà»ÅÕ ÊÒÁÒöà»ÅÕ è¹¹à»š é¹ä´Œ á¢ç§á¢çá¢ç § á¢ç §áç໚ ¾ÔÈÉàÈÉ Ãкº¤Çº¤Ø Ãкº¤Çº¤ØÁÁ¡ÒÃ·í ¡Ò÷íÒÒ§Ò¹ §Ò¹ ẺÍÔ áººÍÔàÅçàÅç¡¡·ÃÍ¹Ô ·Ã͹ԡ¡ÊÊ S290 S290 S516S516 S623 คุุณสมบััติิ S290 S516 ความกว้้างของช่่องใส่่กระดาษ (มม.) ขนาดเอกสารที่่�ทำำ�ลายแล้้ว (มม.) จำำ�นวนแผ่่นการตััด/ครั้้�ง (A4/70 แกรม) ความเร็็วในการตััด (เมตร/นาทีี) ขนาดของมอเตอร์์ (วััตต์์) ขนาดของถัังบรรจุุ (ลิิตร) ระดัับเสีียงขณะทำำ�งาน (เดซิิเบล) มีีช่่องทำำ�ลายบััตรเครดิิต, CD หยุุดทำำ�งานเมื่่�อกระดาษเต็็มถััง มีีเสีียงและแสดงไฟสััญญาณเมื่่�อกระดาษเต็็มถััง ถอยหลัังอััตโนมััติิเมื่่�อกระดาษติิด หยุุดทำำ�งานโดยอััตโนมััติิเมื่่�อประตููถููกเปิิด เปิิด-ปิิดอััตโนมััติิ มีีล้้อเคลื่่�อนย้้ายสะดวก ไฟโชว์์โอเวอร์์ฮีีท (Overheat) ขนาดเครื่่�อง (ซม.) นํ้้�าหนััก (กก.) รัับประกัันตััวเครื่่�อง รหััสสิินค้้า 220 4x35 12 2.5 300 25 72 240 S623 315 4x30 15 2.0 350 25 55 25 3.8 500 80 65 และ FD 36.7x25.1x46.4 37.5x27.5x64 51x39.3x88 7.9 15.1 54.5 6 เดืือน 1 ปีี 814-5580 814-5310 800-2722 S623 Contact Center : 1281 OfficeMate.co.th @OfficeMate OfficeMate_Thailand บริการจัดสงฟรีทั่วประเทศ เม�อสั่งซื้อขั้นต่ำ 499 บาท* 135

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด