ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 114

ใบปลิว ออฟฟิศเมท - หน้า 114

1 ... 114 ... 814
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 114.
1 ... 114 ... 814

เลื่อนดูใบปลิว ออฟฟิศเมท ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 813 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว ออฟฟิศเมท นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 3505 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 813 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน เครื่องพิมพ์, กาว, ชิ, ส้ม อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก ออฟฟิศเมท เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น เครื่องพิมพ์, แป้นพิมพ์, แผ่น, คอมพิวเตอร์, ชิ, เครื่องพิมพ์, โม่, กาว, ชั้น, ชิ หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ ออฟฟิศเมท อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

OFFICE ELECTRONICS อุปกรณ ส ์ ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 02 เทปพิ มพ์ อักษร Label Tape เทปพิมพ์อักษร RPM ส�ำหรับ บราเดอร์ RPM Label Tape (TZE Series) • ใช้กับเครื่องพิมพ์อักษร Brother PT-D200, PT-D210, PT-E200VP, PT-E300VP, PT-D450, PT-2730, PT-D600, PT-P300BT, PT-E550WVP, PT-7600, PT-9700PC, หรือรุ่นที่เก่ากว่า • สำ�หรับติดบนแฟ้ม หรือวัสดุต่างๆ ที่ต้องการ • เนื้อกาวเหนียวพิเศษ ติดได้ทุกพื้นผิววัสดุ • ป้องกันรอยขีดข่วน และทนความร้อนได้สูง • ทนทานต่อสารเคมีและนํ้า • ความยาวเทปมาตรฐาน 8 เมตร รหััสสิินค้้า 800-2182 800-2183 800-2184 800-2188 800-2189 800-2190 800-2191 800-2192 800-2193 800-2203 800-2204 800-2205 800-2208 800-2209 800-2210 800-2211 800-2212 800-2213 800-2216 800-2222 800-2224 800-2223 800-2228 800-2230 No. TZA-111 ใส TZA-211 6 ขาว TZA-611 เหลืือง TZA-121 ใส TZA-221 ขาว TZA-421 แดง TZA-521 นํ้้�าเงิิน TZA-621 9 เหลืือง TZA-721 เขีียว TZA-S221 ขาว TZA-S621 เหลืือง TZA-B21 ส้้ม* TZA-131 ใส TZA-231 ขาว TZA-431 แดง TZA-531 นํ้้�าเงิิน TZA-631 12 เหลืือง TZA-731 เขีียว ดำำ� TZA-335 TZA-S231 ขาว TZA-S631 เหลืือง TZA-B31 ส้้ม* TZA-241 ขาว TZA-541 นํ้้�าเงิิน 800-2231 TZA-641 800-2239 800-2242 800-2244 800-2246 800-2247 800-2249 ขนาด สีีเทป สีีอัักษร ชนิิดของเทป ใช้้กัับเครื่่�องรุ่่�น ราคา/ม้้วน (มม.) 18 เหลืือง TZA-251 ขาว TZA-651 เหลืือง TZA-M951 24 เงิิน TZA-S251 ขาว TZA-261 36 ขาว TZA-661 เหลืือง 370 บาท เทปพิมพ์อักษร RPM ส�ำหรับ เอปสัน ดำำ� ดำำ� ดำำ� PT-1280, PT-D200, PT-D210, PT-E200VP, PT-E300VP, ติิดแน่่นพิิเศษ PT-D450, PT-2730, PT-D600, PT-7600, PT-9700PC, PT-P300BT, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW ขาว ดำำ� ดำำ� ดำำ� ดำำ� PT-2730, PT-E300VP, PT-D450, PT-7600, PTP750W, PT-D600, PT-9700PC, PT-9800PCN PT-2730, PT-7600, PTP750W, PT-9700PC, ติิดแน่่นพิิเศษ PT-9800PCN PT-9700PC, PT-9800PCN 124 No. ขนาด (มม.) DKA-11201 29x90 DKA-11209 62x29 DKA-22210 29x30.48 DKA-22205 62x30.48 420 บาท 510 บาท 680 บาท 750 บาท • ใช้กับเครื่องพิมพ์อักษร Epson LW-400th LW-K400TH, LW-600P, LW-700, LW-900P LW-Z900/LW-PX900 • สำ�หรับติดแฟ้ม หรือวัสดุต่างๆ ที่ต้องการ • เนื้อกาวเหนียวพิเศษ ติดได้ทุกพื้นผิววัสดุ • มีความหนาพิเศษ ป้องกันการหลุดลอกง่ายกว่าปกติ 2 เท่า • สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ King Jim ของประเทศญี่ปุ่นได้ทุกรุ่น • ความยาวเทปมาตรฐาน 9 เมตร รหััสสิินค้้า 800-2264 800-2267 800-2268 800-2275 800-2276 800-2277 800-2278 800-2279 800-2280 800-2286 800-2294 800-2297 800-2313 No. SS9KW SC9YW SC9GW SS12KW SC12RW SC12BW SC12YW SC12GW ST12KW SD12KW SS18KW SC18YW SS24KW ขนาด (มม.) สีีเทป สีีอัักษร 800-2315 ST24KW ขาว เหลืือง เขีียว ขาว แดง นํ้้�าเงิิน เหลืือง เขีียว ใส ดำำ� ขาว เหลืือง ขาว 9 12 18 24 ใส ดำำ� ใช้้กัับเครื่่�องรุ่่�น LW-400TH, LW-K400TH, LW-600P LW-400TH, LW-K400TH, LW-700, LW-900P, LW-PRO100, LW-2000FK, LW-1000P ดำำ� ขาว ดำำ� LW-700, LW-900P, LW-PRO100, LW-2000FK, LW-1000P ดำำ� ราคา/ม้้วน 390 บาท 390 บาท 450 บาท 490 บาท เทปพิมพ์อักษร RPM ส�ำหรับ คาสิโอ RPM Label Tape (XR-Series) • ใช้กับเครื่องพิมพ์อักษร Casio KL-120TH,KL-G2 • สำ�หรับติดบนแฟ้ม หรือวัสดุต่างๆ ที่ต้องการ • เนื้อกาวเหนียวพิเศษ ติดได้ทุกพื้นผิววัสดุ • ความยาวเทปมาตรฐาน 8 เมตร • ใช้กับเครื่องพิมพ์อักษร Brother QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NW • สำ�หรับติดบนแฟ้ม หรือวัสดุต่างๆ ที่ต้องการ • สติกเกอร์เป็นเนื้อกระดาษสีขาว ตัวอักษรที่พิมพ์สีดำ� • เนื้อกาวเหนียวพิเศษ ติดได้ทุกพื้นผิววัสดุ รหััสสิินค้้า 390 บาท ติิดแน่่นพิิเศษ เทปพิมพ์อักษร RPM RPM Label Tape (DK Series) 800-2252 800-2257 800-2258 800-2260 RPM Label Tape (LC/LK Series) ปาย/ม้วน 400 800 แผ่่นต่่อเนื่่�อง แผ่่นต่่อเนื่่�อง รหััสสิินค้้า ราคา/ม้้วน 400 บาท 650 บาท 400 บาท 450 บาท 800-2743 800-2769 800-2770 800-2767 800-2765 800-2764 No. XRA-9WE1 XRA-9YW1 XRA-12WE1 XRA-12YW1 XRA-18WE1 XRA-18YW1 ขนาด (มม.) สีีเทป สีีอัักษร ใช้้กัับเครื่่�องรุ่่�น 9 12 18 ขาว เหลืือง ขาว เหลืือง ขาว เหลืือง ดำำ� KL-120TH, KL-G2 (ทุุกรุุ่น) ราคา/ม้้วน 390 บาท 390 บาท 450 บาท Catalog 2020 ราคาสินคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว เปนราคา ณ เดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา อันเน�องมาจากสภาวะตลาด และขอผิดพลาดทางการพิมพ

ใบปลิวจาก ออฟฟิศเมท

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด