ใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป - หมดเขตใช้สิทธิ์

ใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

หมดเขตใช้สิทธิ์

1 3 5 6 ... 11
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ใบปลิว  หน้า 3
1 3 5 6 ... 11

เลื่อนดูใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 11 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 11  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

2 พร้อมรับมือกับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง โลกการทำางานยุคใหม่ Get ready to manage and conquer the 2 changes in working environment Demography Change ในองค์ ก รมั ก เต็ ม ไปด้ ว ยพนั ก งาน หลากหลายเจนเนอเรชั่ น สิ่ ง ส� า คั ญ คื อ การรับมือกับช่องว่างระหว่างวัยที่มีมุมมอง และทัศนคติที่แตกต่างกัน การสร้ า งพื้ น ที่ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ คนทุ ก วั ย ได้ มี กิ จ กรรม ได้ แ ลกเปลี่ ย น ความคิ ด เห็ น เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและ สานความสั ม พั น ธ์ ที่ ส ่ ง ผลให้ ทุ ก คน สามารถท� า งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมีประสิทธิภาพ WORKING MEETING In the business world, majorit of the organizations are filled with employees of all ages from many generations, which inevitably leads to generation gap that creates polarity in interests and lifestyles. Providing a communal area enables employees of all ages to interact with one another, and also encourages sharing of ideas to narrow down the generation gap on the basis of mutual understanding, that will in turn increase team work efficiency. SHARING WORKING WELCOME Technology Change เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรม จึ ง เปลี่ ย น การจั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห้ อ� า นวย ความสะดวก คล่องตัว ยืดหยุน่ ต่อการท�างาน ไปพร้อมกับการสร้างบรรยากาศที่ดีล้วนส่ง ผลต่ อ ความสุ ข ของพนั ก งานที่ ต ่ อ ยอด มายังประสิทธิภาพในการท�างาน เพื่อก่อให้ เกิ ด เป็ น องค์ ก รที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยศั ก ยภาพ ได้อย่างยั่งยืน Page 02 Technology has affected our daily lives in almost every possible ways as it facilitates activities, increases mobility and speed. The current days work environment has great flexibility and not restricted by time and location. Human resources serves as the key driving force of a corporation, therefore, a good space design creates pleasant work environment and lays down great foundation for effective work performance and healthy state of mind for all employees. Good workplace allows smooth working process and fosters work efficiency. Page 03

ใบปลิวจาก โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด