ใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป - หมดเขตใช้สิทธิ์

ใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

หมดเขตใช้สิทธิ์

1 ... 53 ... 60
โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ใบปลิว  หน้า 53
1 ... 53 ... 60

เลื่อนดูใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 60 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า ประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 60  หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

C o s m o s Adaptable E c o - F r i e n d l y & Extendable and Sustainability ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและต่ อ ยอดฟั ง ก์ ชั่ น ได้ ต ามต้ อ งการด้ ว ยโครงสร้ า ง ชุ ด โต๊ ะ เดิ ม E1 PARTICLE BOARD COSMOS is purpose-built to re-construct or add pieces to create new workspace. Safe and environmentally friendly material ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม FELT ลดทอนเสียงรบกวน Noise absorption material RECYCLE น�ากลับมาใช้งานได้ RECYCLABLE สามารถแปรรูปเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ * อ้างอิงจากชุดโต๊ะท�างาน Bench work * ไม้ E1 หรือ European Standard Class 1 คือไม้ท่ีแตกต่างจากไม้ท่ัวไป มีระดับระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ต่�า ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งเยื่อบุตา เยื่อบุจมูก และระบบทางเดินหายใจ จึงปลอดภัยกว่าไม้ทั่วไป ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น * Felt วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% PET recycled น�้าหนักเบาและมีคุณสมบัติดูดซับเสียง มีค่า NRC (Noise Reduction Coefficient) = 0.8 * Refer to Bench Work * E1 Particle board : a European formaldehyde emission Standard Class 1 that is non toxic and safe for respiratory system * Felt : Environmental friendly material that made from PET plastic recycled with Qualified noise absorption and light material, NRC (Noise Reduction Coefficient) = 0.8. PAGE 52 PAGE 53

ใบปลิวจาก โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด