ใบปลิว อิเกีย - หน้า 128 *

128 / 131

<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 128.
128 / 131

เลื่อนดูใบปลิว อิเกีย ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 130 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ เฟอร์นิเจอร์ ใบปลิว อิเกีย นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 662 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ อิเกีย อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 130 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน ฐาน, ตู้ อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก อิเกีย เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น ใหม่, ชิ, ฐาน, ส้ม, ส้อม, ฐาน, ตู้ หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ อิเกีย อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

* ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย

สินค้าในใบปลิวนี้

 
 
ขัน � ตอนำาัเัือำ้ื�อุุดุัั่ ขัน � ตอนำาัเัือำ้ื�อุุดุัั่ ้ัน � ตินง่ายๆ ในีาัเล่ิีุุดคััวิิเีีย ุุดุัั่อิเำ้่ออำแบบ่าใหุ้ณ ุ ็ัะำอบแัะ ติดตัง ั� ตอนำาัเัือำ � เองได้็้�บา้ น โด่ด่ขน ้ื�อง่า่ๆ ได้ัาำหน้าน้� แต่หาำุุณต้องำาั ุ่าุ่่่่เหัือ ิา่าัึิอบึา่้นัำงาน ่่เ้ ุ้่ ้ ่่ัเ้ิ่ � ุ่าญในิโตั์หัือด่ขอ � เติ่ ได้็้� IKEA.co.th. ่ิงหาคััว่ี�ใุ่ ัองุิด ัินตนาำาั หาแังบันดาัใั แัะึา่ตั่เองด่่า่ ุัั่ในัันของุุณเ็็นแบบไหน ตั่อ่่างุุดุัั่ใน โบัุั่ั์เั่่น้�เ็็นเ้้่งิ่่นหนึ�ง ่ังุุ่้ดุัั่หัาำหัา่ แบบ ั่่็ัง � แังบันดาัใัแัะไอเด้่ด้ๆ ในำาัแต่งุัั่ อ้ำ่าำ่า่ัอุุณอ่่็ ่ ้�ิโตั์อิเำ้่แัะในเ่็บไ้ต์ วัด้นาด ิิีแบบ ำาั่ัดขนาด้ื�น็้�หอ ้ งุัั่เ็็นเัื�องิำาุัญแัะัำาเ็็น ต้อง่ัดให้ึำ ่ ต้อง เ้ัาะขนาด้ื�น็้�เ็็นข้อ่่ั้ื�นฐาน ็้�ใุ้ในำาัออำแบบุัั่ ด่่ี ิ ่้ ด ั ้ื�น็้�ุัั่็้�ึำ ่ ต้อง ได้ในุ่่่อ ื ำาัออำแบบุุดุัั่ ้ึ�งห่ิบได้็้�ิโตั์อิเำ้่ หัือดา่น์โหัดได้็้�เ่็บไ้ต์ IKEA.co.th ำาัออำแบบเ็็นขัน � ตอน็้�ุัั่ในัันแัะไอเด้่ต่างๆ ของุุณเัิ่ � เ็็นั่็เ็็นั่าง เัา่้โ็ัแำั่ออำแบบุัด ุัั่ไุ่้อุุุ่่่่ณ แต่ึ้าุุณต้องำาัุำาแนะนำา ำ็่า ็ัึำษา่่เ้ ุ้่ � ุ่าญด้านำาัออำแบบุัั่ของเัาได้็้� ิโตั์อิเำ้่ ิัง � ซ่�ิิินค้า เ่ื�อได้แบบุุดุัั่็้�ุอบแั้่ ำ็ึึงเ่ัาิัง � ้ื�อิินุ้าใน ิโตั์อิเำ้่ ่่เ้ ุ้่ ้ งุัั่็้�ุณ ุ � ุ่าญของเัาัะุ่่่ด่หอ ออำแบบไ่้ แัะตอบข้อิงิั่ต่างๆ เ่ื�อุุณได้แบบุัั่ ็้�้อใัแั้่ ำ็ิง ั � ้ื�อิินุ้าได้เั่ ุุณ่ังได้ใุ้บัิำาัััดิ่ง เ้ื�อิ่งิินุ้า็ัง � ห่ดไ็ึึงบ้านุุณได้ด้่่ ้ัะีิบและติดตั�ง เัาออำแบบุุดุัั่อิเำ้่ใหุ้ณ ุ ็ัะำอบแัะติดตัง � เอง ได้็้�บา้ น แัะ่ัง่้ตัุ่่่่ต่างๆ เุ่น ุ่่่อ ื ็ัะำอบแัะติด ตัง ้ ัะำอบุุดุัั่็้ัะขัน � ุุดุัั่ ้ึ�งอีิบา่่ิี็ � ตอน แต่ หาำุุณต้องำาัุ่าุ่่่่เหัือ เัาำ็่บ ้ ัิำาัต่างๆ ไ่้ ุอุุุ่่่่ณ ุ ตัวุ่วยดีๆ ่ี�เัาเตัีย่ไว้ให้คณ BUYING GUIDE METOD kitchen cabinets Checklist A guide to install a new IKEA kitchen IKEA METOD kitchen has a 25-year guarantee. Read more in the guarantee folder. eicient as possible: You’ll need to bring: Make the most of your METOD kitchen cabinets What does your dream kitchen look like? How much time will you spend in it and what will you do in there? When it comes to kitchens, we’re all different. We have different dreams, different needs and different preconditions. So, to meet this diversity, what could be better than a lexible kitchen system with cabinets that can suit everyone, and be planned in almost everywhere? Whatever the size of your home or family, with cabinets in different sizes, drawers with endless possibilities and interior organisers made to match, you can turn the kitchen of your dreams into the kitchen in your home. Remember, Your new IKEA kitchen ® Cabinets, drawers and fronts 50 years of kitchen experience We’ve been developing kitchens for half a century. For decades we’ve been listening to people all over the world in order to design kitchens that will meet your everyday needs for years to come. Our long experience has led to stylish, functional and hardworking kitchens that you’ll love spending countless of hours in. So, rest assured – we have the experience and knowledge needed to guide you every step of the way to your dream kitchen. Hob Lighting – work and ambient light from start INSTALLATION GUIDE This guide provides you with tips and step-by-step instructions on how to install your kitchen on your own. to inish This guide will help you through all the steps you need to take along the way, including everything from inding your style and measuring your IKEA kitchen to plan, order and install it. Think about services, too: All the products (shown here) may not be available at the store. Please contact the staff or look at www.IKEA.com for more information. For more detailed product information, see the pricetag and the Internet. All units require assembly. ตู้คััว METOD/เ่่็ิด ั่บั่่ข้อ่่ั็ุำอ่่าง็้�ุณ ุ ต้องำาัิำาหัับออำแบบ ััด่างตุ่้ัั่แัะัิ�นุัำ ห่ิบได้็้�ิโตั์อิเำ้่หัือด่ได้็้� IKEA.co.th/buyingguide 128 คู่่ิ ่ ีาัเล่ิีซ่�ิุุดคััว KNOXHULT/คน็ิีซ์ฮุล่์ ุ่่่อ ื เัือำ้ื�อตุ่้ัั่ิำาเั็ัั่็ุับุุดในัาุา่่อ่เ่า ็ัะำอบด้่่ตุ่้ัั่้ั้อ่บานต่้็้�ออำแบบไ่้แั้่ 6 แบบ ัิ�นุัำแัะุัน � ่างของ ั่่ึึงข้อ่่ัโด่ัะเอ้่ดเำ้�่่ำับ ื ได้็้� ิินุ้า ็ัง ั� ใุ้งาน แัะัาุา ห่ิบุ่่่อ � ิไตั์ ฟังำ์ุน ิโตั์อิเำ้่หัือด่็้� IKEA.co.th/buyingguide คู่่ิ ่ เล่ิีซ่�ิุุดคััว ENHET/เิียดเฮต ุ่่่อ ื เัือำ้ื�อุุดุัั่น้�่้ ้ ั้ ิ ้ ิ ์ น ิ ุ้าให่่็้�ุ่่ ่ใหุ้ณ ุ เัิ่ � ต้น ิั้างิััุ์ุัั่ให่่ได้อ่่างง่า่ดา่ ั่่ึึงข้อ่่ัโด่ ัะเอ้่ดเำ้�่่ำับิินุ้า ็ัง ั � ใุ้งาน แัะัาุา � ิไตั์ ฟังำ์ุน ห่ิบุ่่่อ ื ได้็้�ิโตั์อิเำ้่หัือด่็้� IKEA.co.th/ buyingguide คู่่ิ ่ ิิีแบบห้ิงคััว ุ่่่อ ื ออำแบบห้องุัั่แนะนำาขัน � ตอนตัง � แต่ำาั่ัดขนาด ้ื�น็้�ุัั่ ิัง � ้ื�อิินุ้า ตัอดัน็ัะำอบแัะติดตัง � ุุดุัั่ ห่ิบุ่่่อ ื ออำแบบห้องุัั่ได้็้�ิโตั์อิเำ้่หัือ ดา่น์โหัด็้� IKEA.co.th คู่่ิ ่ ้ัะีิบและติดตั�งุุดคััว ็ัะำอบด้่่เุั็ดัับแัะข้อ่่ัิำาุัญต่างๆ ในำาั ็ัะำอบแัะติดตัง ื � ุุดุัั่อ่่างึ่ำต้อง ห่ิบุ่่่อ ็ัะำอบแัะติดตัง � ุุดุัั่ได้็้�ิโตั์อิเำ้่หัือ ดา่น์โหัด็้� IKEA.co.th โ้ัแีั่ิิีแบบุุดคััวิิเีีย ออำแบบุุดุัั่ METOD/เ่็็อด ในัันได้ดังใั ด้่่ โ็ัแำั่ออำแบบุัั่็้�ใหุ้ณ ุ ดุ่ัั่็้�ออำแบบในุ่่ ่อง 3 ่ิติ แัะัะบุัาุาิินุ้าแต่ัะุิน � ั่่ึึงัาุาุุด ุัั่็ัง ุ เัือำ ุุณิา่าัึ้ิ่้์หัือบัน็ึำุัั่็้� � ุุด็้�ุณ ออำแบบ้ั้อ่ัา่ำาัิินุ้า็้�ุณ ุ ต้องำาั้ื�อ เ้ื�อนำา่า ็ัึำษาำับ่่เ้ ุ้่ � ุ่าญด้านำาัออำแบบุัั่ของเัาได้็้� ิโตั์อิเำ้่ ด่เ้ิ่ � เติ่ได้็้� IKEA.co.th 129

แคตตาล็อกอื่นๆ อิเกีย

ใบปลิว อิเกีย (TH)
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย
ใบปลิว อิเกีย (EN)
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย
ใบปลิว อิเกีย (EN)
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย
ใบปลิว อิเกีย
อิเกีย ใบปลิว
 
ใช้ได้ในทุกร้านค้า อิเกีย

ใบปลิวล่าสุด