อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 2

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 2

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิว เชฟโรเลต ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 2 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว เชฟโรเลต นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 15 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน เข็มขัด, ชั้น, ฐาน, ประตู, ปลอดภัย, รถ, ลำโพง อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก เชฟโรเลต เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น - หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

 
ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน เคร�องยนต รหัสเคร�องยนต แบบ ระบบจายเชื้อเพลิง ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ / นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบขับเคล�อน แบบ ระบบสงกำลัง แบบ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง หมอลมเบรก ลอและยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) กระบะภายใน (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS คูหนา สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ (Pretensioner & Load Limit) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารตอนหนา โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกจากดานขาง ระบบแจงเตือนการชนที่ดานหนา (Forward Collision Alert) ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Parking Assist) กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Stability Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) • • • LS CAB CHASSIS LS LKH ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบ (FGT) และอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 120 (163) / 3,600 380 (38.75) / 2,000 76 ขับเคล�อน 2 ลอ เกียรธรรมดา เดินหนา 6 จังหวะ แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. ขนาด 10.5" เหล็ก 15" 195 R15C 1,810 x 5,103 x 1,706 - 3,096 1,510 / 1,510 1,810 x 5,381 x 1,699 1,534 x 2,322 x 441 • • • - รุน ระบบความปลอดภัย ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer สัญญาณเตือนการโจรกรรม อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ และไฟทาย แบบ LED ไฟตัดหมอกหนา กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา พรอมกรอบโครเมียม กระจังหนา กันชนหนา กันชนหลัง มือจับที่เปดประตู มือจับที่เปดฝากระบะทาย บันไดขาง (Side Step) อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electrochromic) Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 7" และรองรับ Apple CarPlayTM Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8" และรองรับ Apple CarPlayTM การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ลำโพง จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 2 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 2 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล เซ็นทรัลล็อก เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับสูง-ต่ำได วัสดุหุมเบาะนั่ง ไฟอานแผนที่ แผงบังแดดคูหนา ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล มือจับบริเวณเสาดานหนา ชองตออุปกณเสริม AUX & USB ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต สีมาตรฐาน PULL ME OVER RED สีแดง BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ วัสดุหุมเบาะนั่ง SUMMIT WHITE สีขาว AUBURN BROWN METALLIC สีน้ำตาล SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา SWITCHBLADE SILVER METALLIC สีเงิน ผาลาย Concrete Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2018-010118-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต LS CAB CHASSIS พรอมล็อคฝาถังน้ำมัน LS - • - - • สีดำ สีเดียวกับตัวรถ สีดำ • 2 ตำแหนง • • • ผาลาย Concrete • • • 1 ตำแหนง แยก ซาย-ขวา

ใบปลิวจาก เชฟโรเลต

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด