อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 2

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 2

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิว เชฟโรเลต ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 2 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว เชฟโรเลต นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 15 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน เข็มขัด, ชั้น, ฐาน, ประตู, ปลอดภัย, รถ, ลำโพง อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก เชฟโรเลต เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น - หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

 
ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน X-CAB LT RS รุน เคร�องยนต รหัสเคร�องยนต แบบ ระบบจายเชื้อเพลิง ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบขับเคล�อน แบบ ระบบสงกำลัง แบบ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง หมอลมเบรก ลอ และยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) กระบะภายใน (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist) กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer สัญญาณเตือนการโจรกรรม 1 2 3 C-CAB LT RS LKH ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบ (FGT) และอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 120 (163) / 3,600 380 (38.75) / 2,000 76 ขับเคล�อน 2 ลอ เกียรธรรมดาเดินหนา 6 จังหวะ แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. ขนาด 10.5" อัลลอย 16" 215/70 R16 1,872 x 5,319 x 1,702 1,872 x 5,319 x 1,704 1,534 x 1,795 x 466 1,534 x 1,484 x 466 3,096 1,510 1,570 • - • - • • • • - • • • • • • • • - รุน X-CAB LT RS C-CAB LT RS อุปกรณมาตรฐานภายนอก สีดำบนฝากระโปรง หลังคาและฝากระบะทาย (2 Tone Black Paint on Hood, Roof and Tailgate) • ครอบกันชนดานหนา (Nudge Bar) • ตราสัญลักษณเชฟโรเลตบนกระจังหนา และฝากระบะทาย (Badge on Front Grille and Tailgate) สีดำ กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล • เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน • ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ และไฟทาย แบบ LED ไฟตัดหมอกหนา • กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว • กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา พรอมกรอบโครเมียม กระจังหนา สีดำ กันชนหนา สีเดียวกับตัวรถ กันชนหลัง มือจับที่เปดประตู สีเดียวกับตัวรถ มือจับที่เปดฝากระบะทาย สีดำ บันไดขาง (Side Step) อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย • พวงมาลัยเพาเวอร การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) • พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได • กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอน Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 7" • TM และรองรับ Apple CarPlay และ Andriod Auto* • การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) 4 ตำแหนง ลำโพง • จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 2 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช • และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช • และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง • กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟา ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล • กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู เซ็นทรัลล็อก • เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับสูง-ต่ำได วัสดุหุมเบาะนั่ง ผาลาย Rational ไฟอานแผนที่ • แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่ ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล • มือจับบริเวณเสาดานหนา ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB 2 ตำแหนง 3 ตำแหนง ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต งสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง เชฟโรเลต โคโลราโด อารเอส อีดิชั่น สัมผัสความเขม เท โดนใจคนรักรถแตง บงบอกตัวตนของ ตับริบริวษษอยัทัทาเชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต ระบบ Apple CarPlay เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซึ่งรองรับการใชงานระบบและอุปกรณตามที่ระบุไวใน http://www.apple.com/th/ios/carplay/ สำหรับ Android Auto ยังไมเปดใหใชงานอยางเปนทางการในประเทศไทย คนชอบความเร็ว และแรง ตกแตงดวยดีไซนดิบดุ ดึงดูดทุกสายตาใหหันมามองเปนจุดเดียวกัน 1. เทกวา ดวยหลังคา และฝากระโปรงหนาสีดำดีไซนสดุ โดน ล้ำดวยกระจกมองขางปรับดวยระบบไฟฟา สีมาตรฐาน วัสดุหุมเบาะนั่ง 2. โดนใจเต็มๆ ดวยครอบกันชนดานหนา และกระจังหนาสีดำ พรอมตราสัญลักษณเชฟโรเลต และตราสัญลักษณ RS ดานหนา ที่โดดเดนทาทายทุกสายตา BLUE ME AWAY METALLIC PULL ME OVER RED SUMMIT WHITE ORANGE CRUSH สีแดง สีขาว สีสม 3. ตราสัญลักษณเชฟโรเลตบนฝากระบะทายสีดำ และตราสัญลักษณ RS ดานหลัง โดดเดนเตะตา สีน้ำเงิน ผาลาย Rational สำหรับ LT เกินกวาใคร • • • • • TM Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2019-011119-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 ลอ และยาง ลออัลลอย 16" พรอมยางขนาด 215/70 R16 สำหรับ LT

ใบปลิวจาก เชฟโรเลต

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด