ใบปลิวปัจจุบัน Chevrolet

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิวโปรโมชันจาก Chevrolet ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - ในหน้า 2 ของโบรชัวร์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิวนี้มอบส่วนลดสำหรับสินค้ามากกว่า 18  แบบ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ หากคุณต้องการประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ Chevrolet อย่าลืมเลื่อนดูโปรโมชั่นทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 จนถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชันใน alert, แอปเปิล, bluetooth, camera, fa, led, ps+ อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์ของ Chevrolet เสนอส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสินค้า เช่น - หากคุณต้องการช้อปอย่างฉลาดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน Chevrolet ที่คุณชื่นชอบคุณไม่ควรพลาดใบปลิวนี้ที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาน่าดึงดูดและส่วนลด กลับมาที่ Th Offer ทุกวัน แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดี ๆจากร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน เคร�องยนต รหัสเคร�องยนต แบบ ระบบจายเชื้อเพลิง ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบขับเคล�อน แบบ ระบบสงกำลัง แบบ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง หมอลมเบรก ลอและยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง โครงสรางตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist) กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System) ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer สัญญาณเตือนการโจรกรรม แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง High Country 4x2 High Country 4x4 LP2 ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 132 (180) / 3,600 440 (45) / 2,000 76 ขับเคล�อน 2 ลอ ขับเคล�อน 4 ลอ เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) 6.35 อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. ขนาด 10.5" อัลลอย แบบทูโทน 18" 265/60 R18 1,874 x 5,408 x 1,859 236 3,096 1,570 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,874 x 5,408 x 1,852 216 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • รุน High Country 4x2 High Country 4x4 อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต • • พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) • • ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) • • ไฟหนาแบบฮาโลเจน • • ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ • • ไฟตัดหมอกหนา • • ไฟทายและไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • • กระจกมองขางปรับระดับและพับเก็บไดดวยระบบไฟฟา • • กระจกมองขางพรอมสัญญาณไฟเลี้ยว และกรอบโครเมียม • • กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม • • กันชนหนา และสปอรตบารสีเดียวกับตัวรถ • • กันชนหลังพรอมแถบโครเมียม • • บันไดขาง (Side Step) • • ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา • • เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) แบบสีดำเงา (High Gloss) • • มือจับที่เปดประตูสีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบโครเมียม • • มือจับที่เปดฝากระบะทายแบบโครเมียม • • คิ้วขอบหนาตางแบบโครเมียม • • อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ • • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย • • พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) • • ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ • • ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยหุมดวยหนังแท • • กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic) • • Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8" • • TM และรองรับ Apple CarPlay การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) • • ระบบนำทาง (Navigation system) • • จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล • • ระบบเสียงแบบพรีเมียม พรอมลำโพง 7 ตำแหนง • • กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล • • พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู • • เซ็นทรัลล็อก • • เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได • • เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา • • วัสดุหุมเบาะนั่ง หนังแท / หนังสังเคราะห หนังแท / หนังสังเคราะห • • แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยสีดำ (Jet Black) • • แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่ • • ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร • • ไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา • • ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล • • มือจับบริเวณเสาดานหนา • • ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB • • ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง • • • ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต Chevrolet Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2018-140318-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต สีมาตรฐาน DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา PULL ME OVER RED สีแดง SUMMIT WHITE สีขาว วัสดุหุมเบาะนั่ง หนังแท / หนังสังเคราะห ลอและยาง ลออัลลอยแบบทูโทน 18" พรอมยางขนาด 265/60 R18