ใบปลิวปัจจุบัน Chevrolet

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิวโปรโมชันจาก Chevrolet ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - ในหน้า 2 ของโบรชัวร์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิวนี้มอบส่วนลดสำหรับสินค้ามากกว่า 19  แบบ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ หากคุณต้องการประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ Chevrolet อย่าลืมเลื่อนดูโปรโมชั่นทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 จนถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชันใน alert, แอปเปิล, bluetooth, camera, fa, led, ps+ อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์ของ Chevrolet เสนอส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสินค้า เช่น - หากคุณต้องการช้อปอย่างฉลาดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน Chevrolet ที่คุณชื่นชอบคุณไม่ควรพลาดใบปลิวนี้ที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาน่าดึงดูดและส่วนลด กลับมาที่ Th Offer ทุกวัน แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดี ๆจากร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน High Country Storm 4x2 High Country Storm 4x4 เคร�องยนต รหัสเคร�องยนต LP2 แบบ ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร ระบบจายเชื้อเพลิง คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) 2,499 ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) 92 x 94 อัตราสวนกำลังอัด 16.5 : 1 กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที) 132 (180) / 3,600 แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที) 440 (45) / 2,000 ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 76 ระบบขับเคล�อน ขับเคล�อน 2 ลอ ขับเคล�อน 4 ลอ แบบ ระบบสงกำลัง แบบ เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode ระบบบังคับเลี้ยว แบบ แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) 6.35 ระบบกันสะเทือน หนา อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส หลัง ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส ระบบเบรก หนา ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. หลัง ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. หมอลมเบรก ขนาด 10.5" ลอและยาง ขนาดลอ อัลลอย สีดำ 18" ขนาดยางหนา และหลัง 265/60 R18 มิติของรถ 1,874 x 5,408 x 1,859 1,874 x 5,408 x 1,852 ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.) ระยะฐานลอ (มม.) 3,096 ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) 1,570 236 216 ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) ระบบความปลอดภัย • • ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา • • ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรงและรั้งกลับอัตโนมัติ • • (Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา • • เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง • • โครงสรางตัวถังนิรภัยและคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง • • ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) • • ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) • • เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist) • • กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) • • ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) • • ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถ ขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) • • ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) • • ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System) • • ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) • • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) • • ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) • • ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) • • ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) • • ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) • • ระบบไลฝาที่กระจกหลัง • • กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer • • สัญญาณเตือนการโจรกรรม • • แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง • • • รุน อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ ไฟตัดหมอกหนา ไฟทาย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED กระจกมองขางปรับระดับ และพับเก็บไดดวยระบบไฟฟา กระจกมองขางพรอมสัญญาณไฟเลี้ยว (สีดำเงา Metallic) กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม กันชนหนา กันชนหลัง (สีดำ Anthracite) บันไดขาง (Side Step) ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) แบบสีดำเงา (High Gloss) มือจับที่เปดประตู (สีดำเงา Metallic) มือจับที่เปดฝากระบะทาย (สีดำ Anthracite) คิ้วขอบหนาตาง (สีดำ Anthracite) ตัวรถดานขางพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำลายสปอรต ฝากระโปรงหนาพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำดาน และสัญลักษณ High Country สปอรตบาร (สีดำเงา Metallic) อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยหุมดวยหนังแท กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic) Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8" และรองรับ Apple CarPlay TM การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ระบบนำทาง (Navigation system) จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล ระบบเสียงแบบพรีเมียม พรอมลำโพง 7 ตำแหนง กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู เซ็นทรัลล็อก เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา วัสดุหุมเบาะนั่ง (หนังแท / หนังสังเคราะห) แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยสีดำ (Jet Black) แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่ ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร ไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล มือจับบริเวณเสาดานหนา ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง High Country Storm 4x2 High Country Storm 4x4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • AUBURN BROWN METALLIC สีน้ำตาล • • • • • • • • • • • • • • • • • • BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • สีมาตรฐาน ORANGE CRUSH สีสม PULL ME OVER RED สีแดง SUMMIT WHITE สีขาว DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน BLUE ME AWAY METALLIC สีน้ำเงิน SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา วัสดุหุมเบาะนั่ง หนังแท / หนังสังเคราะห ลอและยาง ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต Chevrolet Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2018-140318-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต ลออัลลอยสีดำ 18" พรอมยางขนาด 265/60 R18