อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 6

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 6

1 ... 3 4 6
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 6.
1 ... 3 4 6

เลื่อนดูใบปลิว เชฟโรเลต ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 6 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว เชฟโรเลต นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 37 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 6 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน เข็มขัด, ชั้น, ฐาน, ประตู, ปลอดภัย, รถ, ลำโพง อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก เชฟโรเลต เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น ใหม่, ชั้น, สาย หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

 
ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน เคร�องยนต แบบ ระบบจายเชื้อเพลิง ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบขับเคล�อน แบบ ระบบสงกำลัง แบบ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง หมอลมเบรก ลอ และยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) กระบะภายใน (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist) กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer สัญญาณเตือนการโจรกรรม Trail Boss M/T Trail Boss A/T ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 132 (180) / 3,600 440 (45) / 2,000 76 ขับเคล�อน 2 ลอ เกียรธรรมดาเดินหนา 6 จังหวะ เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. ขนาด 10.5" อัลลอยสีดำ 18" 265/60 R18 1,872 x 5,361 x 1,795 1,534 x 1,484 x 466 3,096 1,570 • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • - รุน อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ และไฟทาย แบบ LED ไฟตัดหมอกหนา กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา พรอมกรอบโครเมียม ตราสัญลักษณเชฟโรเลต พรอมกระจังหนา กันชนหนา กันชนหลัง มือจับที่เปดประตู มือจับที่เปดฝากระบะทาย บันไดขาง (Side Step) ฝากระบะทายพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำดาน COLORADO สติกเกอรตกแตงบริเวณขางทายกระบะ TRAIL BOSS สปอรตบาร (อุปกรณเสริมพิเศษ) ชุดตกแตงซุมลอ (อุปกรณเสริมพิเศษ) อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอน Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 7" และรองรับ Apple CarPlayTM การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ลำโพง จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู เซ็นทรัลล็อก เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารตอนหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได วัสดุหุมเบาะนั่ง ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร ไฟอานแผนที่ แผงบังแดดคูหนา ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล มือจับบริเวณเสาดานหนา ชองตออุปกรณเสริม ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต • • • สีมาตรฐาน BLUE ME AWAY METALLIC สีน้ำเงิน SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา SWITCHBLADE SILVER METALLIC สีเงิน OXFORD METALLIC สีน้ำตาล BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ PULL ME OVER RED สีแดง SUMMIT WHITE สีขาว Trail Boss A/T - - • • - - • • • สีดำ สีเดียวกับตัวรถ สีดำ สีเดียวกับตัวรถ สีดำ • • • สีดำ สีดำ • • • สีดำ สีเดียวกับตัวรถ สีดำ สีเดียวกับตัวรถ สีดำ • • • สีดำ สีดำ ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ - - • • • • • • • 4 ตำแหนง • • 4 ตำแหนง • • • • • • • • • ผาลาย Rational ผาลาย Rational • • • • พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่ • • • • AUX & USB AUX & USB 3 ตำแหนง 3 ตำแหนง ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต วัสดุหุมเบาะนั่ง DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน Trail Boss M/T ลอ และยาง ผาลาย Rational ลออัลลอย สีดำ 18" พรอมยางขนาด 265/60 R18 Chevrolet Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียด และเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2019-210619-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734

ใบปลิวจาก เชฟโรเลต

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด