ใบปลิวปัจจุบัน Chevrolet

1 3
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 3.
1 3

เลื่อนดูใบปลิวโปรโมชันจาก Chevrolet ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - ในหน้า 4 ของโบรชัวร์ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิวนี้มอบส่วนลดสำหรับสินค้ามากกว่า 25  แบบ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสินค้าที่คุณซื้อเป็นประจำ หากคุณต้องการประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ Chevrolet อย่าลืมเลื่อนดูโปรโมชั่นทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 จนถึงหน้า 4 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชันใน แอปเปิล, bluetooth, led, usb, ชั้น, ประตู, ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม โบรชัวร์ของ Chevrolet เสนอส่วนลดอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสินค้า เช่น alert, belt, camera, ps+, spring, ชั้น, ชิ, ตู้, รถ หากคุณต้องการช้อปอย่างฉลาดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปที่ร้าน Chevrolet ที่คุณชื่นชอบคุณไม่ควรพลาดใบปลิวนี้ที่เต็มไปด้วยสินค้าราคาน่าดึงดูดและส่วนลด กลับมาที่ Th Offer ทุกวัน แล้วคุณจะไม่พลาดโปรโมชั่นดี ๆจากร้านค้าที่คุณชื่นชอบ

รุน ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ ไฟตัดหมอกหนา และหลัง ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED ไฟทายแบบ LED กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม มือจับที่เปดประตู บันไดขาง (Side Step) ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) คิ้วขอบหนาตาง อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารดานหลัง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยหุมดวยหนังแท กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic) Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัส (Touchscreen Display) และรองรับ Apple CarPlay การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ระบบนำทาง (Navigation System) ลำโพง จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได วัสดุหุมเบาะนั่ง แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยหนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black) แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล และมือจับบริเวณเสาดานหนา ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง พรอมชองตออุปกรณเสริม AUX และ USB TM • • • LT A/T 4x2 LTZ A/T 4x2 LTZ A/T 4x4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • พรอมกรอบสีเดียวกับตัวรถ แถบคาดสีดำเงา สีเดียวกับตัวรถ • • สีเดียวกับตัวรถ สีดำ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา • • จอภาพขนาด 7" • 4 ตำแหนง • • • • • • • • • • • AUBURN BROWN METALLIC สีน้ำตาล • • SWITCHBLADE SILVER METALLIC สีเงิน • • • • • ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต วัสดุหุมเบาะนั่ง หนังแท / หนังสังเคราะห สีน้ำตาล (VDA - Very Dark Atmosphere) • • พรอมกรอบโครเมียม แถบคาดโครเมียม สีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบโครเมียม สีดำ โครเมียม • • สีมาตรฐาน DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน BLUE ME AWAY METALLIC สีน้ำเงิน ABALONE WHITE METALLIC สีขาวมุก (เฉพาะรุน LTZ) BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ จอภาพขนาด 8" • - 7 ตำแหนง พรอมระบบเสียงแบบพรีเมียม • • • • • หนังแท / หนังสังเคราะห สีน้ำตาล (VDA - Very Dark Atmosphere) • พรอมไฟสองสวาง • • • • • • • • PULL ME OVER RED สีแดง • • • • SUMMIT WHITE สีขาว