อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 11

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 11

1 ... 11 13
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 11.
1 ... 11 13

เลื่อนดูใบปลิว เชฟโรเลต ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 12 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว เชฟโรเลต นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 70 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 12 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน ชั้น, ประตู, ปลอดภัย, รถ, ลำโพง, หน้าต่าง, apple อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก เชฟโรเลต เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น เข็มขัด, ชั้น, ฐาน, ปลอดภัย, รถ, ชั้น, รถ, lux หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

 
รุน ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) ระบบไลฝาที่กระจกหลัง กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) ไฟหนาแบบฮาโลเจน ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ ไฟตัดหมอกหนา และหลัง ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED ไฟทายแบบ LED กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม มือจับที่เปดประตู บันไดขาง (Side Step) ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) คิ้วขอบหนาตาง อุปกรณมาตรฐานภายใน ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารดานหลัง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) พวงมาลัยหุมดวยหนังแท กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic) Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัส (Touchscreen Display) และรองรับ Apple CarPlay การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) ระบบนำทาง (Navigation System) ลำโพง จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได วัสดุหุมเบาะนั่ง แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยหนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black) แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล และมือจับบริเวณเสาดานหนา ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง พรอมชองตออุปกรณเสริม AUX และ USB TM • • • LT A/T 4x2 LTZ A/T 4x2 LTZ A/T 4x4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • พรอมกรอบสีเดียวกับตัวรถ แถบคาดสีดำเงา สีเดียวกับตัวรถ • • สีเดียวกับตัวรถ สีดำ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SATIN STEEL GREY METALLIC สีเทา • • จอภาพขนาด 7" • 4 ตำแหนง • • • • • • • • • • • AUBURN BROWN METALLIC สีน้ำตาล • • SWITCHBLADE SILVER METALLIC สีเงิน • • • • • ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต วัสดุหุมเบาะนั่ง หนังแท / หนังสังเคราะห สีน้ำตาล (VDA - Very Dark Atmosphere) • • พรอมกรอบโครเมียม แถบคาดโครเมียม สีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบโครเมียม สีดำ โครเมียม • • สีมาตรฐาน DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน BLUE ME AWAY METALLIC สีน้ำเงิน ABALONE WHITE METALLIC สีขาวมุก (เฉพาะรุน LTZ) BLACK MEET KETTLE METALLIC สีดำ จอภาพขนาด 8" • - 7 ตำแหนง พรอมระบบเสียงแบบพรีเมียม • • • • • หนังแท / หนังสังเคราะห สีน้ำตาล (VDA - Very Dark Atmosphere) • พรอมไฟสองสวาง • • • • • • • • PULL ME OVER RED สีแดง • • • • SUMMIT WHITE สีขาว

ใบปลิวจาก เชฟโรเลต

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด