อัพโหลดใบปลิวที่หายไป

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 2

ใบปลิว เชฟโรเลต - หน้า 2

2
<retailer> - <MM/DD/YYYY - MM/DD/YYYY> - ขายสินค้า - ,<products from flyers>. หน้า 2.
2

เลื่อนดูใบปลิว เชฟโรเลต ที่ใช้ได้ตั้งแต่ - ถึง - เพื่อดูข้อเสนอล่าสุด ในหน้า 2 ของโฆษณารายสัปดาห์ฉบับปัจจุบัน คุณจะพบสินค้าที่ดีที่สุดจากหมวดหมู่ อื่น ๆ ใบปลิว เชฟโรเลต นี้มอบส่วนลดให้สินค้ามากกว่า 15 เราอยากแน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อตกลงที่ดีที่สุดจากสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณต้องการประหยัดเมื่อไปช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าลืมดูใบปลิวทั้งหมดตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 2 ในหน้าปัจจุบัน คุณจะพบโปรโมชั่นใน เข็มขัด, ชั้น, ฐาน, ประตู, ปลอดภัย, รถ, ลำโพง อย่างไรก็ตาม ใบปลิวนี้จาก เชฟโรเลต เสนอส่วนลดสินค้าอื่น ๆ มากมาย เช่น ชิ, รถ หากคุณต้องการซื้อสินค้าอย่างฉลาดและประหยัดในการช็อปปิ้งครั้งต่อไปที่ เชฟโรเลต อย่าพลาดใบปลิวประจำสัปดาห์ล่าสุดที่เต็มไปด้วยราคาและส่วนลดสุดพิเศษ กลับมาที่ Th Offer ทุกวันเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าปลีกที่คุณชื่นชอบ

สินค้าในใบปลิวนี้

 
ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน รุน เคร�องยนต รหัสเคร�องยนต Z71 A/T 4x4 แบบ ระบบจายเชื้อเพลิง ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) อัตราสวนกำลังอัด กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ / นาที) แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) ระบบขับเคล�อน แบบ ระบบสงกำลัง แบบ ระบบบังคับเลี้ยว แบบ ระบบกันสะเทือน หนา หลัง ระบบเบรก หนา หลัง ลอ และยาง ขนาดลอ ขนาดยางหนา และหลัง มิติของรถ ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.)) ระยะฐานลอ (มม.) ความกวางชวงลอหนา / หลัง (มม.) ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) ระบบความปลอดภัย ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่ เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติแบบ 2 ตำแหนง (Dual Active Belt Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง ระบบแจงเตือนจุดอับสายตา (Side Blind Zone Alert) ระบบชวยเตือนการจราจรที่ดานหลังขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert) ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning) เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist) กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) • • • LP2 ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร คอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น 2,499 92 x 94 16.5 : 1 132 (180) / 3,600 440 (45) / 2,000 76 ขับเคล�อน 4 ลอ เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส 5-Link Rear Suspension พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม. ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 318 มม. อัลลอยสปอรต สีดํา 18" 265/60 R18 1,902 x 4,887 x 1,852 2,845 1,570 / 1,588 221 • • • • • • • • • • • • • • • • • Z71 A/T 4x4 รุน ระบบความปลอดภัย • ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) • ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) • ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) • ระบบไลฝาที่กระจกหลัง • กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม • แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง อุปกรณมาตรฐานภายนอก กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต • พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) • เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) • ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) • ไฟหนาแบบฮาโลเจน • ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ • ไฟตัดหมอกหนา และหลัง • ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • ไฟทายแบบ LED • กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว สีดำเงา (Metallic) กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา แถบคาดสีดำเงา กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม สีดำเงา (Metallic) มือจับที่เปดประตู • บันไดขาง (Side Step) • ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา สีดำเงา (High Gloss) เสากลางระหวางประตู (B-Pillar) สีดำ คิ้วขอบหนาตาง • คิ้วกันกระแทกขางประตูสีดำ • ฝากระโปรงหนาพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำดาน และสัญลักษณ Z71 4x4 • สติกเกอรสัญลักษณ Z71 4x4 ที่ฝากระโปรงทาย อุปกรณมาตรฐานภายใน • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ • ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารดานหลัง • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) • ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย • (พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) • พวงมาลัยหุมดวยหนังแท • กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic) Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัส จอภาพขนาด 8" (Touchscreen Display) และรองรับ Apple CarPlay • การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) • ระบบนำทาง (Navigation System) 7 ตำแหนง พรอมระบบเสียงแบบพรีเมียม ลำโพง • จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล • พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง • กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู • เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา • เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได หนังแท / หนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black) วัสดุหุมเบาะนั่ง • แผงคอนโซลหนา ตกแตงดวยหนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black) พรอมไฟสองสวาง แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร • ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา • ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล และมือจับบริเวณเสาดานหนา • ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง พรอมชองตออุปกรณเสริม AUX และ USB • พนักพิงศีรษะ พรอมสัญลักษณ Z71 4x4 TM ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต Warranty รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร Chevrolet Call Center ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734 Chevrolet Mobile Service บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่ Chevrolet Roadside Assistance บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแต แตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734 บริริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 YR2018-010818-01 Chevy Plus บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต DARK SHADOW METALLIC สีเทาน้ำเงิน

ใบปลิวจาก เชฟโรเลต

ใบปลิวที่ได้รับความนิยมที่สุด